پرده آخر

پنجشنبه، 27 شهريور، 1382

پرده آخر

پرده اول: سيد محمد خاتمي كه از ديدار با مقامات عالي نظام بازگشته است مي گويد: «اگر مشكل عرصه فرهنگ من هستم. پس مي روم.» او كه در كارنامه وزارت خود، امتيازهاي مثبتي را به دست آورده بود، ناگهان تصميم مي گيرد كه ديگر در محل كار خود حاضر نشود. او نشستن بر ميز رياست كتابخانه ملي را بر صدارت ترجيح داد تا در فشار بر عرصه فرهنگ سهيم نباشد.

پرده دوم: پس از خاتمي، علي لاريجاني بر تخت وزارت تكيه زد و در پي انتقال وي به سازمان صدا و سيما عرصه مديريت فرهنگ به دست عضو ارشدي از جمعيت مؤتلفه اسلامي افتاد. سيطره نگاه امنيتي بر عرصه فرهنگ در همين روزها تشديد شد و كارنامه مخدوشي براي جمهوري اسلامي به جاي گذارد. تهديد و سانسور به حد اعلاي خود رسيد و عرصه فعايت براي نشر و كتاب تنگ گرديد. ديگر حتي ويترين كتابفروشي ها رنگ رمان و داستان را به خود نمي ديد و آنچه را هم كه شاهد بود، مجلداتي بود كه در محتوا با گسست هاي موضوعي پرمعنا از حيز انتفاع ساقط شده بود، درست زماني بود كه به كارگيري كلماتي معمولي چون «نوازش»، «آغوش» و ... فرجام عدم صدور مجوز يا توقيف را در پي داشت.

پرده سوم: وزيري كه روزي به اعتراض، از عرصه مديريت فرهنگ كناره گرفته بود، امروز در قامت رياست دولت به عرصه سياست بازگشت. سياستمداري كه خود را بيشتر فرهنگي مي دانست، پس انتظار از او بيشتر بود. پاسخ اين انتظار گماردن دردآشنايي بر وزارتخانه يي بود كه اندك اندك در حال تبديل شدن به وزارت اطلاعات بود.

اما داستان اين زوارت نيز به مانند رئيس اش بود. او نيز به پايان كار نرسيد و پس از پيروزي در دو استيضاح، راه استعفا را پيشه كرد. فضاي فرهنگي كه پس از طي دوره يي نفس گير، تنفس در هواي آزاد را آغاز كرده بود تحت فشار، عمر كوتاهي داشت.

پرده چهارم: مردي كه سال ها در عرصه مديريت فرهنگي مو سپيد كرده بود، اين بار وارث پستي شد كه پيش از همه مي دانست چه سختي هايي را در پيش دارد. اما او مرد سكوت بود و قضد داشت به آرامي راهي را طي كند كه فرمان رئيس اش بود. اما داستان هميشگي مديريت فرهنگ ما همچنان ادامه داشت. او تحت فشار روزافزوني قرار گرفت. هنوز چند روزي از درخواست استعفاي روزنامه نگاران از وي نگذشته بود كه حوزه نشر و كتاب نيز شاهد حادثه يي نادر شد. حادثه يي كه به قول بسياري ديگر كسي امنيتي براي پژوهش، نوشتن و فكر كردن نخواهد داشد. و از همه بدتر زير سؤال رفتن مديريتي كه سال ها آرمان اعتلاي فرهنگ را سرلوحه كار خود قرار داده بود. هم مرتبطين و مسئولين چاپ و نشر و مجوز و معرف و ... يك كتاب با مجازات حبس روبرو شدند.

پرده پنجم: خاتمي به تهديد عرصه كتاب و نشر اعتراض مي كند. دادگستري تهران پاسخ وي را با صراحت هرچه تمامتر مي دهد! آيا وزير ارشاد رفتار اسلاف خودر ا پيشه خواهد كرد؟

بايد ديد پرده آخر اين نمايشنامه چه فرجامي خواهد داشت.

/ 0 نظر / 11 بازدید